Ulgi na innowacje

Ulgi na innowacje oferują szeroki pakiet ulg podatkowych wspierających innowacyjność w przedsiębiorstwach. Zestaw ulg wspierał będzie cały proces wprowadzania innowacji, od prac B+R aż po komercjalizację.

Ulgi na innowacje

Ulgi na innowacje oferują szeroki pakiet ulg podatkowych wspierających innowacyjność w przedsiębiorstwach. Zestaw ulg wspierał będzie cały proces wprowadzania innowacji, od prac B+R aż po komercjalizację. W zależności od rodzaju działalności i procesów realizowanych przez dane przedsiębiorstwo będzie można skorzystać z różnych kombinacji dostępnych ulg. Dzięki temu płacony podatek dochodowy będzie można obniżyć nawet do zera.

Korzyści dla przedsiębiorstw mogą być ogromne. Jednak należy pamiętać, aby zadbać o prawidłowość dokumentacji oraz procesów, które pozwolą na bezpieczne rozliczenie poszczególnych ulg. Każdy z instrumentów regulują oddzielne przepisy nakładające szereg obowiązków na przedsiębiorców w zakresie dokumentacyjnym i proceduralnym. Ogromnie ważne jest odpowiednie zmapowanie procesów B+R i identyfikacja kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie ustawodawca nie daje narzędzi które ułatwiłyby dokumentowanie projektów, kosztów i procesów. W tym obszarze specjalizują się nasi pracownicy. Eksperci Euro-Funding posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania ulg na innowacje. Posiadamy również wsparcie międzynarodowego zespołu realizującego projekty z zakresu ulg na innowacje w innych krajach UE, w których tego typu rozwiązania z powodzeniem funkcjonują od wielu lat. Unikalne know-how jest kluczem do sukcesu przy rozliczaniu ulg na innowacje.

Ulgi na innowacje: od prac B+R do komercjalizacji

Ulga B+R

Szczegółowe informacje na temat ulgi B+R znajdziesz tutaj.

ZMIANY WPROWADZONE W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do działalności B+R zwiększy się ze 100% do 200%. Pozostałe koszty kwalifikowane będą mogły być odliczane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku podatników mających status CBR stawka 200% odliczenia będzie mogła objąć wszystkie kwalifikowane koszty działalności B+R.

Polski Ład wprowadza możliwość jednoczesnego, obejmującego te same dochody, stosowania ulgi B+R oraz IP Box. Dzięki temu, podatnicy będą mogli stosować stawkę PIT lub CIT 5% do dochodów ustalonych z uwzględnieniem ulgi B+R.

Ulga IP BOX

Szczegółowe informacje na temat ulgi IP Box znajdziesz tutaj.

ZMIANY WPROWADZONE W RAMACH POLSKIEGO ŁADU
Polski Ład wprowadza możliwość jednoczesnego, obejmującego te same dochody, stosowania ulgi B+R oraz IP Box. Dzięki temu, podatnicy będą mogli stosować stawkę PIT lub CIT 5% do dochodów ustalonych z uwzględnieniem ulgi B+R.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację stanowi wsparcie dla firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, w celu usprawnienia produkcji. Z założenia ma pomóc firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

 • Ulga pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację.
 • Ulga będzie dotyczyć tylko nowych robotów.
 • Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.
 • Do ulgi kwalifikują się tylko roboty spełniające definicję robota przemysłowego.
 • zakup lub leasing nowych maszyn i urządzeń,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych,
 • usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotem przemysłowym.

Ulga na robotyzację przysługuje w przypadku maszyn przeznaczonych do następujących zastosowań przemysłowych:

 • wymiana danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 • połączenie z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 • monitorowanie za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
 • zintegrowanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to rozwiązanie, które pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia prototypu oraz wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

 • Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu.
 • Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.
 • Ulga nie dotyczy wprowadzania nowych usług.
 • Nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • Nabycie materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu,
 • Badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, itp.,
 • Badania cyklu życia produktu,
 • Systemu weryfikacji technologii środowiskowych,

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z ulgi będą mogły skorzystać firmy zatrudniające pracowników, którzy przynajmniej 50% czasu pracy poświęcają na prace B+R.

Ulga będzie obowiązywała niezależnie od tego czy przedsiębiorca uzyskuje aktualnie dochód do opodatkowania. Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ponieważ poniósł stratę albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu, to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.

WARUNKI

 • Ulga dotyczy pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.
 • Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.
 • Ulga uprawnia do pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej podatnika.

Jak skorzystać z ulg?

Podsumowując, nowy system ulg zapewni wsparcie przedsiębiorstw w całym procesie powstawania i wdrażania innowacji: od opracowania koncepcji, przez budowę prototypu, aż po wdrożenie i sprzedaż innowacyjnych produktów.

Chciałbyś skorzystać z ulg i osiągnąć znaczne oszczędności?

Zastanawiasz się czy Twoja działalność wpisuje się w powyższe wymagania?

Nasz zespół ekspertów oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • audytu działalności innowacyjnej i wybrania najbardziej korzystnego pakietu ulg na innowacje,
 • identyfikacji procesów innowacyjnych i kosztów kwalifikowanych,
 • przygotowania dokumentacji i odpowiedniej organizacji procesów,
 • profesjonalnego przygotowania do czynności sprawdzających lub kontroli organów skarbowych,
 • kontaktów z organami skarbowymi,
 • kalkulacji przysługujących ulg,
 • całego procesu wdrożenia pakietu ulg w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu w celu dopasowania optymalnych rozwiązań w zakresie wsparcia innowacji w Twojej firmie.