Aż 85% dofinansowania w ramach pomocy de minimis będą mogły otrzymać małe i średnie firmy na działania związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją. Maksymalna kwota dofinansowania to 800 000 złotych.

Do kosztów kwalifikowanych w konkursie zalicza się:

  • koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej,
  • koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej,
  • koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Zapraszamy do kontaktu!