O tym, że ulga B+R jest najbardziej przyjaznym i efektywnym narzędziem wsparcia w dla firm, które swoją drogę rozwoju upatrują w działalności badawczo-rozwojowej nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Ilość przedsiębiorstw i skala korzyści z ulgi B+R wzrasta z roku na rok.

Wykorzystanie ulgi B+R w przedsiębiorstwach wzrasta w głównej mierze dzięki większej wiedzy firm w zakresie właściwej identyfikacji projektów badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych. Jednakże niewiele firm w celu zintensyfikowania korzyści decyduje się skorzystać z rozwiązania, które umożliwia rozliczenia 150% kosztów kwalifikowanych – czyli uzyskanie oficjalnego statusu centrum badawczo-rozwojowego. W celu uzyskania takiego statusu należy spełnić klika warunków opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Przedsiębiorca chcący uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego musi wykazać  przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości 5 mln złotych oraz przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych stanowią co najmniej 20% przychodów netto  lub przychody w wysokości 2,5 mln złotych i są niższe niż 5 mln złotych oraz stanowią co najmniej 70% przychodów netto. Ponadto przedsiębiorca musi stosować przepisy o rachunkowości i złożyć szereg oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli przedsiębiorca spełni warunki formalne może złożyć wniosek do właściwego ministerstwa wraz z wymienionymi załącznikami oraz dodatkowo sprawozdanie finansowe wraz z opisem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które podlegają ocenie merytorycznej.

Ważne aby pamiętać, że status centrum badawczo-rozwojowego nie uzyskuje się bezterminowo. Co roku należy złożyć dokumenty, z których wynikać będzie, że formalne warunki w danym roku są spełnione. Jeżeli tak nie jest  przedsiębiorca traci status. Pamiętajmy jednak, że uzyskanie i utrzymanie tego rodzaju statusu wiąże się z korzyściami związanymi z rozliczeniem ulgi B+R – przede wszystkim to wspomniane wyższy poziom ulgi (150%) oraz rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych. Status centrum badawczo-rozwojowego umożliwia np. rozliczeni amortyzacji  budynków wykorzystywanych na cele B+R, zakup usług od jednostek nie mających status jednostki naukowej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Warto również pamiętać, że przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego jest traktowany jak jednostka naukowa, a wiec firmy kupujące od niego usługi może zakwalifikować je do rozliczenia w ramach ulgi B+R.

Widząc ilość korzyści związanych z uzyskanie statusy centrum badawczo -rozwojowego należy zadać sobie zatem pytanie dlaczego tak niewiele, bo zaledwie 52 firmy zdecydowały się na jego uzyskanie. Odpowiedz wydaje się stosunkowo prosta. Większość przedsiębiorstw nie wie że taki status może uzyskać lub sądzi że jego uzyskanie jest bardzo skomplikowane. Jednak jak wskazuje praktyka istnieje grupa firm, które przy minimalnym wysiłku mogłaby ten status uzyskać. Jakie działania należałoby przeprowadzić w tym zakresie? Tak naprawdę wystarczy trochę rozszerzyć zakres dokumentowania związanego z działalnością badawczo-rozwojową na etapie rozliczania ulgi B+R. Zazwyczaj również konieczne są pewne korekty w zakresie dokumentowania przychodów przedsiębiorstwa, które potwierdzają sprzedaż usług o charakterze B+R.  Patrząc jednak na korzyści związane z uzyskaniem statusu centrum badawczo-rozwojowego wydaje się, że jest to rozwiązanie na tyle korzystne finansów, iż zasługuje na głębszą analizę w przedsiębiorstwie.