Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi podatkowej IP Box. Polega ona na objęciu preferencyjną 5%-ową stawką podatku dochodowego, dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku programistów stanowią one najczęściej autorskie prawa do programu komputerowego. Ip Box jest zatem logicznym uzupełnieniem obowiązującej od 2016 roku ulgi B+R, która dotyczy tylko sfery kosztów powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy pamiętać, że ustawodawca w żaden sposób nie narzucił programistom przyjęcia określonego modelu biznesowego funkcjonowania firmy, dlatego nie ma znaczenia czy programista komercjalizuje program komputerowy poprzez udzielenie licencji, czy sprzedaje autorskie prawo do programu komputerowego w ramach umowy B2B. Ulga IP Box może być więc prostym sposobem podniesienia dochodowości firm działających w tak często spotykanym w branży informatycznej modelu B2B.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z ulgi?

Programista, który chce skorzystać z preferencyjnego 5%-go opodatkowania powinien w pierwszej kolejności zweryfikować czym jest wytwarzany przez niego produkt. Do rozliczenia w ramach ulgi IP Box  mogą być brane pod uwagę tylko dochody z programu komputerowego, nie są więc kwalifikowane są dochody z usług o charakterze rutynowym. Tu należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowach sprzedażowych, które muszą w jasny sposób definiować co jest przedmiotem sprzedaży.

Drugim zasadniczym krokiem współpracy jest określenie czy autorskie prawo do programu komputerowego powstało w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. Oceniając proces powstania programu komputerowego pod tym kątem konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytania: czy w procesie wystąpił element systematyczności, twórczości i generowania nowej wiedzy. Jeżeli wszystkie trzy elementy są spełnione projekt powstał w wyniku działalności badawczo-rozwojowej i spełniony jest kolejny formalny warunek skorzystania z ulgi IP Box.

Kolejnym krokiem do wykonania jest określenie wysokości wskaźnika nexus. Określa on jaki procent dochodu z komercjalizacji autorskiego prawa do programu komputerowego może być objęte ulgą. W przypadku programistów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest to o tyle proste, że zazwyczaj całość prac nad oprogramowaniem prowadzona jest osobiście, bez zaangażowania podmiotów zewnętrznych w działania o charakterze merytorycznym. Dlatego też sytuacja, w której mniej niż 100 % dochodu będzie mogło być objęte ulgą IP Box jest sytuacja naprawdę wyjątkową.

W dalszych etapach skorzystania z ulgi konieczne jest:

  • wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;
  • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • wyodrębnienie kosztów działalności badawczo- rozwojowej przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Należy pamiętać, iż z punktu widzenia bezpieczeństwa podatnika kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie prawa do skorzystania z ulgi IP Box, tak aby na etapie kontroli posiadać już wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienia kryteriów formalnych do skorzystania z ulgi IP Box.

Ostatnim etapem objęcia 5% stawką podatkową dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego jest złożenie deklaracji PIT IP, co będzie możliwe już z  najbliższym zeznaniem podatkowym tj. za 2020 rok lub w ramach korekty zeznania podatkowego za 2019.