Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadziły szczególne regulacje dla podatników zainteresowanych ulgą B+R oraz IP BOX. Skorzystanie z nich przez przedsiębiorców może przynieść wymierne korzyści i poprawić płynność finansową wielu firm zmagających się z problemami związanymi z COVID-19.

Ulga dopiero w deklaracji

Warto przypomnieć, że zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi ulgi B+R oraz IP BOX, można z nich efektywnie skorzystać dopiero w deklaracji składanej za dany rok podatkowy, którego dotyczy odliczenie. Znajduje to potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Potwierdzają one, że ulg tych nie można uwzględniać na etapie kalkulacji zaliczek na podatek.

Zasadniczo prowadzi to do sytuacji, w której wysokość zaliczek wpłacanych w trakcie roku podatkowego jest wyższa niż kwota zobowiązania za dany rok. Skutkuje to kwotą do zwrotu, a samo skorzystanie z tych preferencji podatkowych jest rozłożone w czasie.

Przeciwdziałanie COVID-19 a ulga B+R oraz IP BOX

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), do treści ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy, umożliwiające wcześniejsze uwzględnienie kosztów kwalifikowanych w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw (ulga B+R) oraz wcześniejsze stosowanie stawki podatku w wysokości 5% (IP BOX).

Zgodnie z ich treścią, koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnicy mogą odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

Podobnie podatnicy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19. Mogą oni stosować, już w trakcie roku podatkowego, do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

To niewątpliwie dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad produktami służącymi przeciwdziałaniu COVID-19 lub wykorzystują kwalifikowane prawa własności intelektualnej do przeciwdziałania COVID-19.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że samo pojęcie “przeciwdziałania COVID-19” może być budzić wątpliwości interpretacyjne. Jego definicję znajdujemy w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza ono wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby.

Niewątpliwie każdy przypadek powinien być analizowany odrębnie. Jeżeli jednak prowadzą Państwo działalność w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do szczegółowego zweryfikowania wiążących się z tym możliwości.